Aktualitātes


Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējiem, kuri nodokļus maksā vispārējā režīmā
Darba devēja – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – minimālo pārskata mēneša obligāto iemaksu objekta (turpmāk – minimālo obligāto iemaksu objekts)noteikšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veikšanai no 2017.gada 1.janvāra.
Obligātās iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātajai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.
Sociālās apdrošināšanas veidi ir šādi:
 • valsts pensiju apdrošināšana;
 • sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam;
 • sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
 • invaliditātes apdrošināšana;
 • maternitātes un slimības apdrošināšana;
 • vecāku apdrošināšana
Darba ņēmēja un darba devēja, izņemot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, minimālo pārskata mēneša obligāto iemaksu objekta (turpmāk – minimālo obligāto iemaksu objekts) noteikšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veikšanai no 2017.gada 1.janvāra.
Obligātās iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātajai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.
Sociālās apdrošināšanas veidi ir šādi:
 • valsts pensiju apdrošināšana;
 • sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam;
 • sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
 • invaliditātes apdrošināšana;
 • maternitātes un slimības apdrošināšana;
 • vecāku apdrošināšana
Darba devējs, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) veic no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku Minimālās obligātās iemaksas no saviem līdzekļiem veic darba devējs par darba ņēmējiem.
Obligāto iemaksu objekts par katru mikrouzņēmuma darbinieku nav mazāks par MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Minimālās obligātās iemaksas veic tas darba devējs, kuru darba ņēmējs algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, kurā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu un atvieglojumus
Minimālo obligāto iemaksu objekts mikrouzņēmuma darbiniekam nav mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par šādām personām:
 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
 • personu, kurai līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši pieci gadi vai mazāk un kura pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;
 • personām ar I un II grupas invaliditāti;
 • pirmos trīs mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;
 • personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas.
Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro un obligātās iemaksas veic no faktiskā algotā darbā aprēķinātā ienākuma (darba algas) par šādām personām:
 • darba ņēmēju periodā, kad tas ir cita darba devēja – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbinieks;
 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
 • personu, kurai līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši pieci gadi vai mazāk un kura pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;
 • personām ar I un II grupas invaliditāti;
 • pirmos trīs mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;
 • personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas
Iepriekš minētajiem mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuriem obligāto iemaksu objekts nevar būt mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, 2017.gadā minimālo obligāto iemaksu objekts ir noteikts trīs astotdaļas no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 370 euro, tātad minimālo obligāto iemaksu objekts ir 138,75 euro vai plānotā minimālā alga 380 euro iemaksu objekts 142.50 euro ).
2017.gadā mēneša minimālo obligāto iemaksu objekts darba ņēmējam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ir trīs ceturtdaļas no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 370 euro, tātad minimālo obligāto iemaksu objekts ir 277,50 euro, vai plānotā minimālā alga 380 euro iemaksu objekts 285 euro). 2017.gadā mēneša minimālo obligāto iemaksu objekts darba ņēmējam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ir trīs ceturtdaļas no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 370 euro, tātad minimālo obligāto iemaksu objekts ir 277,50 euro, vai plānotā minimālā alga 380 euro iemaksu objekts 285 euro).
Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļa maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.
Ja aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par MK noteikto minimālo mēneša darba algu, darba devējs aprēķina obligātās iemaksas no starpības starp MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un darba ņēmēja visiem algotā darbā aprēķinātajiem ienākumiem.
Personai pie darba devēja, kurš algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta, ir noteikta darba alga 240 euro, kas nesasniedz MK noteikto minimālo mēneša darba algu (370 euro). Ņemot vērā, ka personas darba alga nesasniedz MK noteikto minimālo mēneša darba algu, obligātās iemaksas no starpības starp minimālās mēneša darba algas apmēru (370 euro) un personai noteikto darba algu (240 euro) no saviem līdzekļiem veic darba devējs. Tādējādi obligātās iemaksas darba devējam ir jāveic no 370 euro
Darba devējs, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) veic no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku vismaz no noteiktā minimālo obligāto iemaksu objekta neatkarīgi no darbiniekam aprēķinātās darba algas apmēra.
Mikrouzņēmuma darbinieka mēneša darba alga ir 720 euro, kas pārsniedz MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, tādējādi mikrouzņēmuma īpašniekam ir jāveic obligātās iemaksas par darbinieku vismaz no minimālo obligāto iemaksu objekta (370 euro), obligāto iemaksu objekts nedrīkst pārsniegt 720 euro.
Darbinieks, kurš ir nodarbināts gan pie mikrozņēmuma nodokļa maksāta, gan pie darba devēju vispārējā režīma, minimālo obligāto iemaksu no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas 370 euro aprēķina un budžetā iemaksā mikrozuņēmuma nodokļa maksātājs, vispārējā režima nodokļa maksātājs obligātās iemaksas veic no faktiskā ienākuma

Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu

 Izdoti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.panta 1.2daļu

1. Noteikumi nosaka nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

2. Mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ja tas veic saimniecisko darbību šādās nozarēs, kas ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembri regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas nodaļā, grupā vai klasē:

NACE 2.redakcijas kods (nodaļa, grupa vai klase) / Nozares nosaukums:

02.20 (klase) / Mežizstrāde
02.40 (klase) / Mežsaimniecības palīgdarbības
09 (nodaļa) / Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
12 (nodaļa) / Tabakas izstrādājumu ražošana
19 (nodaļa) / Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
21 (nodaļa) / Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
24 (nodaļa) / Metālu ražošana
25 (nodaļa), izņemot 25.71, 25.72, 25.73, 25.94 un 25.99 (klase) / Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot galda piederumu ražošanu, slēdzeņu un eņģu ražošanu, darbarīku ražošanu, spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošanu, citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošanu
29 (nodaļa), izņemot 29.32 (klase) / Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, izņemot detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem
41 (nodaļa) / Ēku būvniecība
42 (nodaļa) / Inženierbūvniecība
43.1 (grupa) / Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
43.2 (grupa) / Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
43.39 (klase) / Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
46 (nodaļa) / Vairumtirdzniecība
49.32 (klase) / Taksometru pakalpojumi
51 (nodaļa) / Gaisa transports
61 (nodaļa) / Telekomunikācija
62 (nodaļa) / Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63 (nodaļa) / Informācijas pakalpojumi
64 (nodaļa) / Finanšu pakalpojumu darbības
65 (nodaļa) / Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana
66 (nodaļa), izņemot 66.22 (klase) / Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanas aģentu un brokeru darbību
68.10 (klase) / Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
69 (nodaļa) / Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
70 (nodaļa) / Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
71 (nodaļa) / Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
72 (nodaļa) / Zinātniskās pētniecības darbs
73 (nodaļa) / Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
74 (nodaļa), izņemot 74.20, 74.30 (klase) / Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, izņemot fotopakalpojumus, tulkošanas un tulku pakalpojumus
78 (nodaļa) / Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
80.10 (klase) / Personiskās drošības darbības
82 (nodaļa), izņemot 82.92 (klase) / Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības, izņemot iepakošanas pakalpojumi
84 (nodaļa) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
86 (nodaļa) / Veselības aizsardzība
87 (nodaļa) / Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
94 (nodaļa) / Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

3. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Mikrouzņēmuma nodokļa likums

1)
2015.gada 23.aprīļa grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, stājas spēkā 2015.gada 13.maijā.
Sākot ar 2015.gada 1.janvāri, par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajiem trīs gadiem kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 100 000 euro ir 9 %.
Sākot ar saimnieciskās darbības ceturto gadu, apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 12 %.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz 2014.gada 31.decembrim, trīs gadu termiņš tiek skaitīts, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

2)
Paplašinās attaisnoto izdevumu sarakstu IIN aprēķināšanai
2016. gada 1. janvārī stāsies spēkā likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumi, kas paplašinās attaisnoto izdevumu sarakstu IIN aprēķināšanai. Šī ir laba ziņa personām, kas apmaksā savu bērnu interešu izglītību.
Interešu izglītība
Grozījumi attiecas arī uz izdevumiem par bērnu interešu programmu apguvi. Saskaņā ar likumu interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Lai šie izdevumi atbilstu likumā noteiktajām normām, jāņem vērā, ka izglītības iestādēm nav nepieciešama licence interešu izglītības programmu īstenošanai. Citām juridiskām un fiziskām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, šāda licence ir obligāta. Valsts izglītības satura centrs interešu izglītībā iekļauj tādas jomas kā dejas, mūziku, vizuālo mākslu, teātra mākslu, tehnisko jaunradi, folkloru un vides izglītību.
Lai persona no sava apliekamā ienākuma varētu atskaitīt izdevumus par bērnu interešu programmu apguvi, jāņem vērā šādi faktori:

• Šos izdevumus nepiemēro:
– mikrouzņēmuma darbinieka un īpašnieka ienākumam no mikrouzņēmuma,
– ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem,
– ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums,
– ienākumam no īpašuma,
– sezonas laukstrādnieku ienākumam un
– saimnieciskās darbības ienākumiem, par kuriem tiek maksāta patentmaksa.
• Šos izdevumus neuzskata par atskaitāmiem, ja tie segti no līdzekļiem, kas iegūti no sabiedriskā labuma organizācijām vai dāvinājuma veidā.

Comments are closed.